Jūlijs 29, 2021

Ziedojuma līgums - paraugs

By Decembris 13, 2012 12704

ZIEDOJUMA LĪGUMS

 

(Vieta) __________________, 201_.gada ___._____________

 

Biedrība „Orientēšanās sporta klubs „Azimuts””, tās valdes priekšsēdētāja  Alda Lapiņa personā, pamatojoties uz statūtiem, turpmāk tekstā saukta „Biedrība”, no vienas puses, un

______________________________________________ (nosaukums vai vārds uzvārds),  tās _______________________________(amats) __________________ (vārds uzvārds) personā, turpmāk tekstā saukta „Ziedotājs”, no otras puses, kopā saukti „Puses”, noslēdz šādu  līgumu:

 

1. Līguma priekšmets

1.1.      Ziedotājs piešķir Biedrībai un Biedrība ar pateicību pieņem ziedojumu LVL_______,- (____________________________________) apmērā, turpmāk tekstā saukts „Ziedojums”, kas izlietojams saskaņā ar Biedrības statūtiem.

1.2.      Biedrība apliecina, ka saskaņā ar Latvijas Republikas Finanšu ministrijas 2011.gada 17. novembra lēmumu Nr.8.14-6/80433, Biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, Biedrības sabiedriskā labuma darbības veids ir sporta atbalstīšana.

 

2. Pušu tiesības un pienākumi

2.1.      Ziedotājs apņemas Biedrībai piešķirto Ziedojumu pārskaitīt uz Biedrības norēķinu kontu bankā līdz 201__.gada ____._______________.

2.2.      Biedrībai ir pienākums izlietot Ziedojumu šajā Līgumā paredzētajam mērķim.

 

3. Pušu atbildība

3.1.       Ziedotājam ir tiesības jebkurā laikā pārbaudīt piešķirtā Ziedojuma izlietošanu, pieprasot no Ziedojuma saņēmēja jebkuru informāciju, kuru Ziedotājs uzskata par nepieciešamu, lai pārliecinātos par Ziedojuma izlietojumu atbilstoši šajā līgumā nolīgtajam. Ziedojuma saņēmējam ir pienākums sniegt iepriekš minēto informāciju pēc Ziedotāja pirmā pieprasījuma tajā noteiktajā termiņā un veidā.

3.2.Gadījumā, ja Ziedojuma saņēmējs neizmanto Ziedojumu atbilstoši šajā līguma noteiktajam mērķim vai kā citādi pārkāpj šo līgumu, Ziedotājam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo līgumu, kā arī pieprasīt un saņemt no Ziedojuma saņēmēja atpakaļ Ziedojuma summu pilnā apjomā. Ziedojuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt Ziedotājam piešķirto finansējumu 5 (piecu) darba dienu laikā no Ziedotāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas dienas, ieskaitot to Ziedotāja norēķinu kontā

 

4. Nobeiguma noteikumi

4.1.Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un  ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

4.2.Visi Līguma grozījumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstiski, ir abu Pušu parakstīti un par Līguma grozījumiem atbilstoši apzīmēti.

 

Ziedojuma saņēmējs:

Biedrība „Orientēšanās sporta klubs „Azimuts””

Reģistrācijas Nr. 40008184365

Juridiskā adrese: Galdnieku iela 14, Smiltene, Smiltenes novads LV4729

Konts: LV66UNLA0050018356525

Banka: AS SEB banka

 

_________________________

/Aldis Lapiņš /

 

Ziedotājs:

„_________________________________”

Reģistrācijas Nr./pers.kods:

 

Juridiskā adrese:

 

Banka:

 

Konts:

Paraksts          _____________________

/_____________________ /

 

Pēdējo reizi rediģēts Ceturtdiena, 13 Decembris 2012 17:13

Jaunākie tvīti

Laipni gaidīti jau šo sestdien, 29. septembrī. Sīkāka informācija https://t.co/aMi7JOWQuR @lof_lv @orient_lv… https://t.co/Tokp3hz2Up
RT @ziemellatvijalv: Orientēšanās sacensībām “Miķeļdienas 22KP” – īpašs stāsts https://t.co/5mWmbiHO0T
Svētdien beidzas pieteikšanās uz AZIMUTA 3-dienām, nenokavē iespēju izbaudīt burvīgo Brantu meža apvidu. @lof_lv… https://t.co/SEi499V6PH
Follow OK AZIMUTS on Twitter
© 1975-2021 SMILTENES OK AZIMUTS. Izstrādāja Zvērēns